Steltenbergen bij villa
Steltenbergen bij de villa
Bosonderhoud
De Bosgroep
Parasolzwammen
Parasolzwam
landgoed_4_5853
Porceleinzwam
XII-02a_Bruggetje in de winter
Wintertooi
LANDGOED 2016-10-31T10:54:17+01:00

LANDGOED

Op landgoed Het Overvelde staat een aantal villa’s, boerderijen en woningen. In totaal elf stuks.

De vroegere pachtboerderijen die nog bewoond worden door de oude pachters zijn de Nieuwenkamp en Klein Overvelde.
Villa Het Overvelde is de oudste villa, alhoewel het exacte bouwjaar niet bekend is . De villa’s Boschoord en Groenendaal zijn rond 1910 gebouwd door architect Th. W. Rueter. In diezelfde periode is het voorhuis van boerderij de Nieuwenkamp verbouwd tot villa, het kreeg daarbij de naam Randerhof.

Het vroegere tuinmanshuis Tjoenerlo staat vlakbij villa Het Overvelde.  De boerderijen die in erfpacht zijn verkocht zijn Boerderij Het Overvelde en De Wilgerij. Op de plek waar boerderij ’t Nagel stond, staat nu een modern huis en op de plaats van de oude kippenschuur van Klein Overvelde is een nieuw huis gebouwd dat de vorm van een schuur heeft.
In de steltenberg (oude hooiberg) bij de Wilgerij heeft een imker zijn bedoening.

BEHEER

In juli 2007 is een Landgoedversterkingsplan voor Het Overvelde opgesteld. Daarin werd de volgende doelstelling vastgelegd:
‘Stichting Landgoed Het Overvelde streeft naar een duurzame instandhouding van het landgoed. Hierbij zijn nieuwe economische dragers ter versterking van de financiële positie van groot belang. Al langere tijd loopt het rendement uit de landbouw in dit gebied sterk terug. Het landgoed moet de kosten en inkomsten ten aanzien van het beheer en onderhoud in evenwicht zien te houden, met behoud van het karakter en de natuurwaarden van het landgoed.’

Deze doelstelling heeft als gevolg dat er geen grond van het landgoed verkocht wordt. De huizen en boerderijen die verkocht worden vallen allemaal onder een erfpachtconstructie.

WAT IS ERFPACHT

Erfpacht is een vorm van pacht waarbij de pachter de grond, het erf, pacht en daarbij het recht heeft om op die grond een opstal te zetten. De opstallen, huis of schuren zijn eigendom van de pachter, terwijl de grond eigendom van de verpachter blijft. Voor de erfpacht betaalt de erfpachter aan de eigenaar jaarlijks een bedrag, de canon. Erfpacht wordt verleend voor een bepaalde tijd. In het erfpachtcontract wordt geregeld wie bij overlijden van de pachter de opstal mag kopen en de erfpacht mag overnemen. Vooralsnog is de canon fiscaal aftrekbaar.

HERSTELPLAN

Het ‘Herstelplan voor cultuurhistorische waardevolle parkelementen’ uit 2009 voorzag in  verbeteringen van paden, watergangen en bruggetjes, bankjes en hekken, solitaire bomen, bospercelen en houtwallen. In de jaren ná 2009 zijn deze plannen uitgevoerd.

BOSONDERHOUD

Om de 10 à 15 jaar wordt er een dunning uitgevoerd in de bospercelen. De rentmeester plant dit en werkt samen met de Bosgroep Noordoost Nederland die het praktische veldwerk doet.
Leidend hierin zijn de cultuurhistorisch waarden van het landschap.

WATERHUISHOUDING

De waterhuishouding op het landgoed heeft last van verdroging . Onder andere door het graven van de Zandwetering en de Soestwetering, is de afwatering van Salland sterk veranderd. Die weteringen,   zijn gegraven ten behoeve van de landbouw,  maar zuigen een gedeelte van het water bij Het Overvelde weg met als gevolg dat bepaalde delen droger zijn geworden dan ze vroeger waren. Landbouwbelangen en natuurbelangen conflicteren met elkaar.

De vijvers zijn een jaar of vijf geleden in het kader van het herstelplan helemaal drooggelegd. Een kraan heeft de blubber er uit gehaald. Ze zijn helemaal schoongemaakt en daarna weer volgetrokken met water.  Dit schoonmaken moet eenmaal in de zoveel jaar weer gedaan worden, want  het blad valt toch weer in de vijvers.

BOMENLANEN

Beslissingen over het vervangen van bomenlanen of de aanleg ervan worden genomen door het bestuur van de Stichting op voorstel van de rentmeester.
De aanleg van eikensingeltjes langs paden zijn bedoeld om het landschap wat kleinschaliger te maken. Dit kan slechts in beperkte mate omdat een té kleinschalig landschap onrendabel is voor de boeren die de landbouwgronden pachten.

HOOIBERGEN

De afgelopen jaren zijn de oude vierroedige hooibergen met subsidie gerestaureerd.

VEILIGHEID

Veiligheid voor de wandelaar en bezoekers is van groot belang. De boseigenaar heeft een zorgplicht.
Als een boom wat schuin hangt moet goed in de gaten gehouden worden of hij niet een keer om zal vallen. Als de boom  over het fietspad of over de weg ligt, moet de eigenaar kunnen aantonen dat hij al het mogelijke gedaan heeft om dat te voorkomen. Dat geldt ook voor  takken die afbreken.
Het kan wel eens gebeuren dat het vanuit landschappelijk oogpunt heel vervelend is dat een boom weg moet, maar dat het toch gedaan wordt  vanwege de aansprakelijkheid van de eigenaar.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.